تبيين تحليل عملكرد كارشناسان اتاق عمل: يك مطالعه كيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين تحليل عملكرد كارشناسان اتاق عمل: يك مطالعه كيفي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :18

سابقه و هدف: كارشناسی اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشكی است كه طی آن دانشجویان با اتاق عمل و تكنولوژی های نوین جراحی در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی آشنا می شوند و مراقبت و كمك به اداره بیماران را قبل، حین و بعد از عمل می آموزند. این پژوهش كیفی با هدف تبیین تحلیل عملكرد كارشناسان اتاق عمل بر اساس برنامه آموزش دانشگاهی آنان انجام شده است.مواد و روش ها: این تحقیق مطالعه ای كیفی با رویكرد تحلیل محتوی است. فرایند جمع آوری داده ها مشتمل بر ده مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با كارشناسان ناپیوسته اتاق عمل بود. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها به مدت 6 ماه تا مرحله اشباع ادامه یافت. تحلیل داده های به دست آمده به روش آنالیز محتوی كیفی و با رویكرد قراردادی صورت گرفت.یافته ها: تحلیل كیفی محتوای داده های مصاحبه منجر به استخراج شش درون مایه اصلی گردید كه بیانگر تبیین تحلیل عملكرد كارشناسان اتاق عمل براساس برنامه آموزش دانشگاهی آنان بود. درون مایه های حاصله شامل: «ناكارآمدی تدریس»، «مدرك گرایی»، «عملكرد تجربه مدارانه»، «بحران نادیده گرفتن شان پرسنل»، «انگیزه یادگیری» و «دغدغه بی توجهی به دروس تخصصی» است.استنتاج: از دغدغه های اصلی مشاركت كنندگان این تحقیق ناكارآمدی تدریس در برنامه های آموزشی دوران كارشناسی بود كه یكی از دلایل آن كاربردی نبودن دروس این دوره است، زیرا برنامه های آموزشی رایج فرصت كافی برای ارتقا و بهبود آگاهی و بعضی مهارت های آنها را در سطح ایده آل فراهم نمی سازد، بنابراین برای رفع آن نیاز به برنامه ریزی صحیح آموزشی احساس می شود.
كلید واژه: تجربه، كارشناس اتاق عمل، برنامه آموزشی، مطالعه كیفی

لینک کمکی