عملكرد و نگرش مبتلايان به ديابت شهر ساري در مورد روش هاي طب مكمل/جايگزين و عوامل مرتبط با آن در سال 94-93

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عملكرد و نگرش مبتلايان به ديابت شهر ساري در مورد روش هاي طب مكمل/جايگزين و عوامل مرتبط با آن در سال 94-93 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: هدف این مطالعه بررسی میزان استفاده از روش های مكمل/ جایگزین در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه كننده به درمانگاه های دیابت شهر ساری و عوامل موثر و بررسی نگرش و رضایتمندی آن ها از این روش ها بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، میزان به كارگیری روش های طب مكمل/ جایگزین، روش آشنایی بیماران با این روش ها، نگرش و رضایتمندی آن ها از این روش ها در 270 بیمار مبتلا به دیابت توسط پرسشنامه ای مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین عوامل موثر با استفاده از آزمون های تی تست وكای مربع و رگرسیون لجستیك تحلیل شد.یافته ها: 99 نفر (36.6 درصد) از شركت كنندگان، در یك سال قبل از مطالعه حداقل از یكی از روش های طب مكمل/ جایگزین استفاده كرده بودندكه به ترتیب فراوانی گیاهان دارویی (85 نفر)، حجامت (14 نفر)، طب سوزنی (11 نفر)، فصد (5 نفر) و ماساژ (1 نفر) بود. فراوان ترین گیاهان استفاده شده گزنه، شنبلیله، زرشك، دارچین و چای سبز بودند. بیش از 51 درصد از افراد، از اثرات این روش ها ابراز رضایت و بیش از 67 درصد تمایل به استفاده مجدد داشتند. نگرش مثبت نسبت به این روش ها در 47 نفر (17.4 درصد) از افراد شركت كننده وجود داشت. ارتباط معنادار آماری میان استفاده از روش های مذكور با تاهل (0.02=p)، مدت ابتلا به دیابت (0.01=p) و مدت درمان (0.02=p) مشاهده شد.استنتاج: نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع بالای استفاده از روش های غیر رایج در بیماران دیابتی و ارتباط آن با مدت ابتلا و درمان دیابت بود. لذا مطالعات بیش تری جهت ارزیابی میزان اثر، عوارض و تداخلات این روش ها با درمان های رایج توصیه می شود.
كلید واژه: دیابت، طب مكمل، طب جایگزین، فراوانی

لینک کمکی