سنتز هيدروكسي آپاتيت مغناطيسي و كاربرد آن جهت جذب سطحي تتراسايكلين از محيط هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنتز هيدروكسي آپاتيت مغناطيسي و كاربرد آن جهت جذب سطحي تتراسايكلين از محيط هاي آبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :18

سابقه و هدف: مگنتیت هیدروكسی آپاتیت (m-Hap)، به عنوان جاذب نانو مغناطیسی تولید و برای حذف تتراسایكلین از محیط های آبی استفاده گردید.مواد و روش ها: مورفولوژی و دیگر خصوصیات جاذب مغناطیسی تولید شده با استفاده از دستگاه های میكروسكوپ الكترونی روبشی گسیل میدانی (SEM) و اسپكتروفوتومتری تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) مشخصه یابی شدند. عوامل موثر بر تتراسایكلین توسط m-Hap، شامل pH (10-3)، دزاژ جاذب (5-0.1 گرم بر لیتر)، زمان تماس (120-5 دقیقه) و غلظت اولیه تتراسایكلین (10 و 25 میلی گرم بر لیتر) مطالعه شدند. هم چنین اثر جاذب بر حذف تتراسایكلین از نمونه فاضلاب واقعی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد نانوذرات تولید شده، تقریبا كروی شكل و اندازه آن ها بین 30-20 نانومتر بود. در شرایط بهینه جذب (زمان تماس 60 دقیقه، دوز جاذب 1 گرم در لیتر و pH برابر 7.5) راندمان حذف تتراسایكلین بیش از 99 درصد بود. داده های جذب با مدل لانگمویر برازش بهتری نشان داد (0.977=R2) و حداكثر ظرفیت جذب در pH=7.5 و دمای 298k معادل 64.4 میلی گرم بر گرم به دست آمد. نتایج آزمایشات جذب با نمونه فاضلاب واقعی بیمارستان نشان داد كه بازده جذب تتراسایكلین مقداری كاهش یافت (85 درصد).استنتاج:نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه نانو ذرات هیدروكسی آپاتیت مغناطیسی به عنوان یك جاذب بسیار موثر برای تصفیه آب و فاضلاب می باشد.
كلید واژه: جذب سطحی، نانو ذرات، هیدروكسی آپاتیت مغناطیسی، تتراسایكلین

لینک کمکی