تاثير مد تهويه با رهاسازي فشار راه هوايي بر گازهاي خون شرياني بيماران بعد از جراحي باي پس عروق كرونر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير مد تهويه با رهاسازي فشار راه هوايي بر گازهاي خون شرياني بيماران بعد از جراحي باي پس عروق كرونر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: پس از جراحی بای پس عروق كرونر، بیماران در معرض هایپوكسی هستند لذا تحت تهویه مكانیكی قرار می گیرند . این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه هوایی (APRV) بر گازهای خون شریانی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق كرونر انجام گرفته است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش كارآزمایی بالینی با طراحی متقاطع و با مشاركت 32 بیمار در ICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1393 انجام شد. بیماران به دو گروه (16 نفر ) تقسیم شدند. ابتدا هر دو گروه به مدت نیم ساعت روی مد SIMV قرار گرفتند و پس از ثبت داده ها، در یك گروه مد به APRV تغییر كرد و در گروه دیگر SIMV تا نیم ساعت دیگر ادامه یافت و پس از ثبت داده ها برای بار دوم، مد در گروه اول به SIMV و در گروه دوم به APRV تغییر یافت و گازهای خون شریانی (ABG) در هر سه نوبت اندازه گیری شد. برای مقایسه متغیرهای كمی از آزمون های تی زوجی و تی مستقل و برای مقایسه متغیر كیفی از آزمون كای دو استفاده شد.یافته ها: میانگین فشار دی اكسیدكربن شریانی (PaCO2) در سه مرحله هردو گروه تغییر معنی داری نداشت (0.05>p) اما میانگین فشار اكسیژن شریانی (PaO2) در مرحله APRV در گروه اول با 0.001<p و 0.01<p و در گروه دوم با 0.003<p و 0.002<p به ترتیب نسبت به مراحل SIMV اول و دوم افزایش معنی داری نشان داد.استنتاج: مد APRV منجر به بهبود اكسیژناسیون می شود.
كلید واژه: تهویه با رهاسازی فشار راه هوایی، گازهای خون شریانی، جراحی بای پس عروق كرونر

لینک کمکی