بررسي كفايت دياليز با صافي سرعت جريان كم در بيماران همودياليزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي كفايت دياليز با صافي سرعت جريان كم در بيماران همودياليزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: كفایت همودیالیز یكی از فاكتورهای كلیدی در ارزیابی سیستم ارائه خدمت سلامت بیماران همودیالیزی می باشد. این مطالعه به منظور تعیین كفایت دیالیز با صافی سرعت جریان كم در بیماران همویالیزی مركز شهید بهشتی شهر همدان در سال 1390 انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 40 بیمار با صافی Low flux مدل FR6 دیالیز شده و نمونه خون قبل و پایان دیالیز پس از 30 ثانیه كاهش دور پمپ دستگاه به 80 میلی لیتر در دقیقه تهیه شد. از معیارهای KT/V و URR جهت كفایت دیالیز استفاده شد.یافته ها: 67.5 درصد نمونه های پژوهش مرد و 32.5 درصد زن و میانگین سن نمونه ها 10.83±48.37 بود. میانگین كلی KT/V، 1.10±0.32 و میانگین كلی URR، 61±0.14 بود.استنتاج: بررسی دوره ای كفایت دیالیز و رسیدن به استانداردهای جهانی لازم به نظر می رسد.
كلید واژه: دیالیز كلیوی، صافی، كفایت

لینک کمکی