مقايسه ويژگي هاي صرفي– نحوي گفتار بيماران ناروان بي دستور با افراد سالم فارسي زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه ويژگي هاي صرفي– نحوي گفتار بيماران ناروان بي دستور با افراد سالم فارسي زبان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: ویژگی های برجسته آفازی های ناروان شامل تولید نامناسب، خزانه واژگان محدود و بی دستوری می باشد. این بیماران در درك و بیان جملات دارای نقص نحوی بوده و گفتار آن ها به صورت تلگرافی و كوتاه است. در این مطالعه، انواع خطاهای صرفی و نحوی گفتار بیماران آفازی ناروان با افراد سالم مقایسه خواهد شد.مواد و روش ها: مطالعه از نوع مقطعی و مقایسه ای بوده و 8 بیمار آفازی ناروان و 8 فرد آسیب ندیده طبیعی (همگن سنی، جنسی و تحصیلی با بیماران) شركت داشتند. در این پژوهش، ساختار صرفی و نحوی گفتار افراد بیمار و سالم با استفاده از 2 تكلیف گفتاری توصیف تصاویر وگفتار خود به خودی با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی مورد تحلیل قرارگرفت.یافته ها: در تكلیف گفتار خود به خودی و توصیف تصاویر در بین افراد سالم و بیمار، تفاوت میانگین تعداد اسم معنی دار بود (0.004=p)، در صورتی كه در مقوله فعل این تفاوت فقط در گفتار خود به خودی معنی دار بود (0.022=p). به همین ترتیب در سایر عناصر صرفی و نحوی مانند تعداد كلمات محتوایی و دستوری، انواع فعل لازم، معلوم و مجهول و میانگین طول گفته نیز در گفتار خود به خودی و توصیف تصاویر بین گروه بیمار و افراد سالم تفاوت معنی داری دیده شد.استنتاج: نتایج نشان داد كه بیماران مورد مطالعه نسبت به افراد سالم، جملات بدون ساختار نحوی درست و ساختارهای صرفی نامناسب استفاده می كنند. این بیماران در تعداد كل كلمات دستوری و كلمات محتوایی (شامل اسم، فعل) كاهش چشمگیری را نشان می دهند.
كلید واژه: آفازی، ناروان، صرف، نحو، زبان فارسی

لینک کمکی