نقش باورهاي فراشناختي و حساسيت اضطرابي در پيش بيني اضطراب اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش باورهاي فراشناختي و حساسيت اضطرابي در پيش بيني اضطراب اجتماعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: نظریه های معاصر در مورد اختلال اضطراب اجتماعی بر نقش فرآیندهای شناختی همچون فراشناخت و حساسیت اضطرابی در پدیدآیی و تداوم این اختلال تاكید دارند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه همبستگی 261 دانشجوی دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 1393-1392 (118 پسر و 143 دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های حساسیت اضطرابی، باورهای فراشناختی و اضطراب اجتماعی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss-16 استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن پسران و دختران یه ترتیب 2.74±23 و 2.60±20 به دست آمد و دامنه سنی نمونه پژوهش 33-19 بود. نتایج نشان داد كه تعدادی از مولفه های باورهای فراشناختی رابطه معنی داری با اضطراب اجتماعی دارند (p<0.001، t=6.28). هم چنین نتایج بیانگر این بود كه مولفه های حساسیت اضطرابی نیز قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی می باشند.استنتاج: نتایج پژوهش نشان از تاثیرگذاری باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی بر اضطراب اجتماعی دارد.
كلید واژه: باورهای فراشناختی، حساسیت اضطرابی، اضطراب اجتماعی

لینک کمکی