اثرات پيشگيرانه بي کربنات سديم بر نفروپاتي ماده حاجب در بيماران پرخطر تحت آنژيوگرافي عروق کرونر: کارآزمايي باليني تصادفي شده (مقاله كارآزمايي باليني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثرات پيشگيرانه بي کربنات سديم بر نفروپاتي ماده حاجب در بيماران پرخطر تحت آنژيوگرافي عروق کرونر: کارآزمايي باليني تصادفي شده (مقاله كارآزمايي باليني) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: ماده حاجب به طور گسترده ای در آنژیوگرافی و مداخلات کرونری استفاده می شود. نفروپاتی ماده حاجب، سومین علت شایع نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری در بیمارستان است که بر میزان مرگ و میر و هزینه های مراقبت بهداشتی تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر پیشگیرانه بی کربنات سدیم بر نفروپاتی ماده حاجب در بیماران پرخطر تحت آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 100 بیمار با حداقل یک عامل خطرساز مانند نارسایی قلبی، دیابت شیرین، سن بالای 65 سال یا نارسایی کلیوی به طور مساوی در یکی از دو گروه بی کربنات یا گروه سالین قرار گرفتند. آنژیوگرافی با ماده حاجبOmnipaque (350 میلی گرم در یک میلی لیتر) انجام شد. سطوح کراتینین سرم، اوره خون و اسیدیته ادرار در ابتدا و 48 ساعت بعد از آنژیوگرافی اندازه گیری شد. کلیرانس کراتینین با استفاده ار فرمول تعدیل غذایی برای بیمار کلیوی محاسبه گردید. نفروپاتی ناشی از ماده حاجب به صورت افزایش 25 درصدی یا بیشترکراتینین سرم در 48 ساعت پس از مواجهه با ماده حاجب تعریف شد.یافته ها: در مشخصات بالینی پایه پارامترهای آزمایشگاهی و دارویی، بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). 48 ساعت پس از مواجهه با ماده حاجب، سطح کراتینین سرم گروه سالین، به طور معنی داری افزایش یافت (p=0.039)، درحالی که در گروه بی کربنات، معنی دار نبود (p=0.624). بروز نفروپاتی ماده حاجب در گروه بی کربنات، 12% و در گروه سالین، 14% بود (p=0.7).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، بی کربنات می تواند یک گزینه درمانی در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب باشد.
كلید واژه: بی کربنات سدیم، ماده حاجب، کارآزمایی بالینی تصادفی شده

لینک کمکی