بررسي اثر اسيد اسكوربيك بر كاهش عوارض ناشي از سكته مغزي مدل بستن دايم شريان مغزي مياني در موش صحرايي نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر اسيد اسكوربيك بر كاهش عوارض ناشي از سكته مغزي مدل بستن دايم شريان مغزي مياني در موش صحرايي نر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :17

مقدمه: سكته مغزی به عنوان سومین عامل مرگ و میر شناخته می شود. از آن جا كه استرس اكسیداتیو در بروز بسیاری از عوارض سكته مغزی نقشی اساسی دارد و با توجه به خاصیت آنتی اكسیدانی اسید اسكوربیك، این مطالعه با هدف بررسی اثر اسید اسكوربیك بر كاهش عوارض ناشی از سكته مغزی مدل بستن دایم شریان مغزی میانی در موش های صحرایی نر انجام شد.روش: در مطالعه تجربی حاضر، حیوانات به سه گروه شاهد (حلال)، دریافت كننده اسید اسكوربیك و شم جراحی تقسیم شدند. سكته مغزی از طریق سوزاندن شریان مغزی میانی القا شد. 48 ساعت پس از القای سكته، مغز حیوانات برش داده شد و رنگ آمیزی به كمك تترازولیوم كلراید (Tetrazolium chloride یا TTC) صورت گرفت. سپس حجم انفاركتوس به كمك یك نرم افزار پردازشگر تصویری اندازه گیری شد. همچنین آزمون های رفتاری مانند اختلالات نورولوژیك، 24 و 48 ساعت پس از القای ایسكمی بررسی گردید. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون One-way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: حجم انفاركتوس در گروه دریافت كننده اسید اسكوربیك در مقایسه با گروه شاهد كاهش معنی داری داشت (P<0.010). همچنین میزان شكست سد خونی- مغزی (Blood-brain barrier یا BBB)، حجم ادم مغزی (P<0.001) و سطح (P<0.050) (Matrix metallopeptidase-9) MMP9 كاهش قابل توجهی را نشان داد. اختلالات نورولوژیك نیز كه با سیستم رتبه بندی Bederson بررسی شد، در گروه اسید اسكوربیك بهبود نسبی داشت (P<0.050).نتیجه گیری: نتایج نشان داد كه اسید اسكوربیك به علت اثرات محافظت نورونی (Neuroprotective) می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در كاهش عوارض سكته مغزی داشته باشد.
كلید واژه: اسید اسكوربیك، محافظت نورونی، سكته مغزی

لینک کمکی