اثرات ديابت قندي تجربي برتعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي و تغييرات هيستوپاتولوژيك پانكراس، كبد، كليه و ريه در موش هاي صحرايي اواريكتومي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثرات ديابت قندي تجربي برتعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي و تغييرات هيستوپاتولوژيك پانكراس، كبد، كليه و ريه در موش هاي صحرايي اواريكتومي شده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :21

سابقه و هدف: یائسگی یك فرآیند فیزیولوژیك و دیابت یك بیماری متابولیك است كه در خانم های مسن به فراوانی اتفاق می افتد. در این مطالعه اثرات دیابت بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات هیستوپاتولوژیك در موش های صحرایی اواریكتومی شده بررسی شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- مداخله ای 32 سر موش صحرایی ماده بالغ به چهار گروه 8 تایی تقسیم و به مدت 55 هفته بررسی شدند. گروه اول شاهد، گروه دوم اواریكتومی (به مدت 55 هفته)، گروه سوم دیابتی القا شده در 5 هفته آخر مطالعه در موش های دارای تخمدان و گروه چهارم اواریكتومی (به مدت 55 هفته) و دیابت القا شده در 5 هفته آخر مطالعه. تغییرات آسیب شناسی بافت های كبد، كلیه، پانكراس و ریه و برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم در هر گروه در پایان مطالعه تعیین شدند.یافته ها: موش های صحرایی دیابتی و اواریكتومی دیابتی شده افزایش گلوكز خون، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز، گاماگلوتامیل ترانسفراز، آلكالین فسفاتاز، كلسیم، اوره، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین با دانسیته بالا را در مقایسه با گروه كنترل نشان دادند (0.05>p). موش های صحرایی اواریكتومی شده افزایش لاكتات دهیدروژناز، تری گلیسیرید، كلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته بالاو لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پایین را در مقایسه با گروه كنترل نشان دادند (0.05>p). بررسی های آسیب شناسی تعدادی از تغییرات را در گروه های 2، 3 و 4 نشان دادند.استنتاج: یافته ها نشان داد كاهش طولانی مدت استروژن در موش های اواریكتومی شده دیابتی می تواند تغییرات سودمندی روی كاهش سطوح سرمی گلوكز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز، گاماگلوتامیل ترانسفراز، اوره، لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پایین و تری گلیسیرید نسبت به موش های صحرایی غیراواریكتومی دیابتی داشته باشد.
كلید واژه: دیابت، یائسگی، اواریكتومی، موش صحرایی

لینک کمکی