بررسي تغييرات بيوشيميايي سرم و هيستوپاتولوژي كليه در موش هاي صحرايي ديابتي تحت تيمار با عصاره هيدروالكلي گل گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تغييرات بيوشيميايي سرم و هيستوپاتولوژي كليه در موش هاي صحرايي ديابتي تحت تيمار با عصاره هيدروالكلي گل گندم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: دیابت ملیتوس یكی از شایع ترین بیماری های متابولیك است كه در حال حاضر، بیش از 280 میلیون نفر در جهان به آن مبتلا هستند. گل گندم دارای خواص آنتی اكسیدانی است و در طب سنتی از آن به عنوان پایین آورنده قندخون استفاده می گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تغییرات بیوشیمیایی سرم و تغییرات هیستوپاتولوژی كلیه در موش های صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصاره هیدروالكلی گل گندم انجام گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 60 سر موش صحرایی نر ویستار، در 5 گروه 12 سری تقسیم و پس از القای دیابت با آلوكسان به مدت 8 هفته با عصاره هیدروالكلی گل گندم تحت تیمار قرار گرفتند. در پایان مطالعه، حیوانات بیهوش و پس از خونگیری، میزان قند، كراتنین و اوره سرم و كاتالاز بافت كلیه اندازه گیری و لام های تهیه شده از نظر تغییرات هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در گروه دریافت كننده عصاره گل گندم با دوزاژ 800 mg/kg، تغییرات هیستوپاتولوژی در همه شاخص های مورد بررسی، همانند گروه كنترل سالم و در گروه mg/kg 400، فقط تغییرات خفیف توبولار و بقیه شاخص های مورد بررسی مانند گروه كنترل سالم بود. نتایج بیوشیمیایی سرم نیز نشان داد میزان كراتینین در گروه دریافت كننده عصاره گل گندم mg/kg 800، و مقدار اوره در گروه mg/kg 400، به طور معنی داری در مقایسه با گروه سالم بیش تر بود (0.05<p).استنتاج: این عصاره می تواند از تغییرات بافت كلیه در موش صحرایی دیابتی جلوگیری نموده ولی جهت مصرف آن در افراد دیابتی نیاز به مطالعات بیش تر است.
كلید واژه: هیستوپاتولوژی، كلیه، موش صحرایی، دیابت، گل گندم

لینک کمکی