اثر كلروديازپوكسايد بر هايپوكالمي ناشي از اضطراب بيهوشي: كارآزمايي باليني دوسو كور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر كلروديازپوكسايد بر هايپوكالمي ناشي از اضطراب بيهوشي: كارآزمايي باليني دوسو كور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: اضطراب قبل از جراحی و بیهوشی، واكنش طبیعی به فشار روانی است كه یكی از بارزترین علائم آن، بروز هیپوكالمی در این بیماران می باشد. از طرفی داروی كلرودیازپوكساید به عنوان داروی آرام بخش مطرح می باشد. این مطالعه با هدف اثر كلرودیازپوكساید بر هیپوكالمی ناشی از اضطراب بیهوشی و جراحی انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یك مطالعه كارآزمایی بالینی دوسوكور بر روی 166 بیمار كاندید اعمال جراحی ماژور مبتلا به سرطان در سال 1395 در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران بود. افراد به صورت تصادفی در دو گروه 83 نفری آزمون و شاهد قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر و آزمایش خون جهت سنجش میزان پتاسیم سرمی بود. به گروه اول (آزمون) 5 میلی گرم كلرودیازپوكساید و گروه دوم (شاهد) 5 میلی گرم دارونما به صورت خوراكی شب قبل از عمل و صبح روز عمل به صورت خوراكی تجویز شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های كای دو، paired -t-test، Wilcoxon signed ranks test به وسیله نرم افزار SPSS16 انجام شد.یافته ها: میزان پتاسیم خون و سطح اضطراب قبل از مداخله بیماران در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت آماری معنی د اری نداشت، اما پس از مداخله، تغییرات این دو در گروه آزمون و شاهد، به ترتیب 0.2±1.83-، 0.002±0.01- و 3.98±8.73+، 0.03±0.22- بود كه تنها در گروه كنترل، شاهد تغییرات معنی دار میزان پتاسیم (p<0.0001) و سطح اضطراب (p<0.0001) بودیم.استنتاج:این مطالعه نشان داد تجویز داروی كلرودیازپوكساید در پیشگیری از بروز هیپوكالمی و عدم افزایش سطح اضطراب ظاهری بیماران موثر است و می تواند در پیشگیری از بروز علائم سوء، ضمن بیهوشی و جراحی مورد تاكید قرار گیرد.
كلید واژه: كلرودیازپوكساید، اضطراب، هیپوكالمی، بیهوشی

لینک کمکی