مقايسه ي اثر ضد ميكروبي كارواكرول و هيدروكسيد كلسيم روي انتروكوكوس فكاليس در عمق هاي مختلف توبول هاي عاجي در زمان هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه ي اثر ضد ميكروبي كارواكرول و هيدروكسيد كلسيم روي انتروكوكوس فكاليس در عمق هاي مختلف توبول هاي عاجي در زمان هاي مختلف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: آماده سازی مكانیكی و شیمیایی كانال قادر به حذف كامل میكروارگانیسم ها از توبول های عاجی نمی باشد لذا استفاده از دارویی كه بتواند این نیاز را برآورده سازد ضروری است. هدف این مطالعه مقایسه اثر ضدمیكروبی كارواكرول و هیدروكسید كلسیم روی انتروكوكوس فكالیس در عمق های مختلف توبول های عاجی در زمان های مختلف می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی 70 دندان تك ریشه قدامی بالا كشیده شده و پس از جدا سازی بخش میانی ریشه ها قطر داخلی كانال ها یكسان سازی شد. نمونه ها پس از استریل شدن در سوسپانسیون انتروكوكوس فكالیس آلوده شدند و سپس به طور تصادفی به چهار گروه 15 تایی و یك گروه كنترل 10 تایی تقسیم گردیدند. كارواكرول برای مدت 5 دقیقه، 48 ساعت ویك هفته و هیدروكسید كلسیم برای مدت یك هفته داخل كانال قرار گرفت. در نهایت تراشه های عاجی حاصل از تراش داخل كانال در محیط كشت اختصاصی انكوبه و از نظر حضور انتروكوكوس فكالیس بررسی شد. آنالیز آماری توسط آزمون مجذور كای و نرم افزار SPSS انجام شد.یافته ها: درداخلی ترین لایه ی عاج كارواكرول در همه زمان ها به میزان 100 درصد و هیدروكسیدكلسیم پس ازیك هفته 80 درصد در حذف انتروكوكوس فكالیس موثر بوده است. در لایه ی میانی عاج كارواكرول درزمان 5 دقیقه 93 درصد و در زمان های 48 ساعت و یك هفته 87 درصد و هیدروكسیدكلسیم پس از یك هفته 73 درصد موثر بوده است. اثر ضدمیكروبی گروه ها تفاوت آماری معنی داری بایكدیگر نداشت (p>0.05).استنتاج: كارواكرول در مقایسه با هیدروكسید كلسیم در زمان های كوتاه تری می تواند اثرات ضد میكروبی مناسب خود را اعمال نماید.
كلید واژه: كارواكرول، هیدروكسیدكلسیم، توبول های عاجی، انتروكوكوس فكالیس

لینک کمکی