اثر ليزر ديود و ليزر CO2 همراه با وارنيش سديم فلورايد بر روي ريزسختي ميناي دندان شيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر ليزر ديود و ليزر CO2 همراه با وارنيش سديم فلورايد بر روي ريزسختي ميناي دندان شيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: پیشگیری از پوسیدگی از اهداف اولیه در دندانپزشكی می باشد. كاربرد فلورایدهای موجود در كاهش دمینرالیزاسیون دندانی بسیار موثر است، اما توانایی محافظتی آن ها محدود است. بنابراین امروزه مطالعات زیادی برای بهبود اثر فلوراید توسط استفاده از لیزر صورت گرفته است. لذا هدف از این مطالعه كاربردی آزمایشگاهی، ارزیابی تاثیر لیزر دیود (طول موج=nm810) و لیزر CO2 (طول موج =10.6 mµ) در همراهی با وارنیش NaF 26/2 درصد بر روی ریزسختی سطحی مینای دندان شیری می باشد.مواد و روش ها: 72 دندان انسیزور شیری سالم مندیبل انسان پس از خارج شدن به دلایل درمانی، پالیش شده و به صورت تصادفی وارد یكی از گروه های درمانی زیر شدند: 1) وارنیشNaF، 2) وارنیش NaF همراه با لیزر دیود، 3) وارنیش NaF همراه با لیزر CO2 ،4) لیزر CO2، 5) لیزر دیود، 6) كنترل (بدون درمان). تغییرات مینایی به وسیله تست میكروهاردنس ویكرز (Surface Micro Hardness Vickers) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ایجاد پوسیدگی مصنوعی نمونه ها در محلول HCl غوطه ور شدند. آنالیز آماری واریانس و توكی جهت بررسی نتایج انجام شد.یافته ها: تمامی گروه های درمانی به جز گروه لیزر CO2 باعث بهبود سختی سطح مینا و افزایش مقاومت مینا در برابر دمینرالیزاسیون شدند. گروه لیزر دیود در تركیب با محلول فلوراید به طور معنی داری میكروهاردنس بالاتری نسبت به سایر گروه ها داشت و اختلاف معناداری بین گروه های درمانی لیزر دیود و سدیم فلوراید و لیزر CO2+ سدیم فلوراید دیده نشد.استنتاج:سختی سطحی مینا وقتی تحت درمان با فلوراید همراه با لیزر قرار می گیرد، به میزان زیادی نسبت به گروه كنترل افزایش نشان می دهد. بنابراین به نظر می رسد این دو اثر سینرژیك داشته باشند و هم چنین لیزر دیود در مقایسه با لیزر CO2 در افزایش ریزسختی دندان موثرتر بوده است.
كلید واژه: لیزر دیود، لیزر CO2، فلوراید، دندان شیری، سایش

لینک کمکی