آناليز سفالومتريك راه هاي هوايي فوقاني در افراد بالغ داراي مال اكلوژن كلاس 1 ساكن شهر قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آناليز سفالومتريك راه هاي هوايي فوقاني در افراد بالغ داراي مال اكلوژن كلاس 1 ساكن شهر قزوين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: بزرگی غیر معمول اعضای بینی و ناحیه حلقی باعث اختلال جریان هوا از طریق بینی می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی كامل شاخص های سفالومتری در ارتباط با راه های هوایی فوقانی است.مواد و روش ها: این بررسی از نوع توصیفی گذشته نگر بود كه در 32 فرد بالغ دارای مال اكلوژن CLI بدون سابقه آپنه شبانه از لترال سفالومتری موجود در بایگانی بخش ارتودنسی دانشكده دندانپزشكی قزوین و مطب های خصوصی انجام شد. ضریب تغییرات و همبستگی پیرسون به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شد.یافته ها: طول زبان با ارتفاع زبان، طول كام نرم و حداكثر ضخامت كام نرم همبستگی مثبت معنی دار (r=0.761) ولی با فضای هوایی هایپوفارنژیال همبستگی منفی (r=-0.422) معنی دار نشان داد (0.0.1=p). ارتفاع زبان با طول كام نرم و حداكثر ضخامت كام نرم (r=0.444) فضای هوایی اوروفارنژیال با فضای هوایی هایپوفارنژیال و فضای هوایی خلفی (r=0.551) همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد (0.014=p). فضای هوایی هایپوفارنژیال با فضای هوایی خلفی، موقعیت عمودی vallecula و موقعیت افقی vallecula همبستگی مثبت معنی دار داشت (0.017=p). فضای هوایی خلفی با موقعیت افقی vallecula همبستگی مثبت معنی دار ولی با طول كام نرم همبستگی منفی معنی دار نشان داد. همچنین طول كام نرم با حداكثر ضخامت كام نرم، موقعیت عمودی vallecula با موقعیت افقی vallecula همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد.استنتاج: پارامترهای سفالومتریك راه های هوایی فوقانی در میان افراد بالغ شهر قزوین با مال اكلوژن CLI فاقد اختلاف معنی دار بودند.
كلید واژه: مال اكلوژن، سفالومتری، راه های هوایی

لینک کمکی