بررسي وجود آنزيم هاي بتالاكتامازهاي وسيع الطيف بر روي اينتگرون كلاس I در اشرشياكلي جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي كرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي وجود آنزيم هاي بتالاكتامازهاي وسيع الطيف بر روي اينتگرون كلاس I در اشرشياكلي جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي كرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: بتالاكتامازهای وسیع الطیف (ESBLs)، به عنوان گروهی از آنزیم های بتالاكتاماز، از عوامل مهم مقاومت دارویی چندگانه در اشریشیا كلی می باشند. ژن های تولید كننده بتالاكتامازهای وسیع الطیف معمولا بر روی پلاسمیدها یا اینتگرون ها قرار دارند. هدف از این مطالعه، بررسی وجود آنزیم های بتالاكتامازهای وسیع الطیف بر روی اینتگرون كلاس I در اشرشیاكلی جدا شده از نمونه های بالینی بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی طی 3 ماه، 60 نمونه اشرشیاكلی از بیماران بستری در دو بیمارستان آموزشی كرمان (افضلی پور و شفاء) جمع آوری و جدایه ها توسط آزمایش های میكروبیولوژیكی و بیوشیمیایی تایید شدند. حساسیت آنتی بیوتیكی با روش دیسك دیفیوژن آگار و تولید آنزیم های ESBL با استفاده از روش Double disc تعیین گردید. در نهایت حضور ژن های bla-SHV، bla-TEM، intI و bla-CTX-M توسط PCR شناسایی شدند. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Chi-square انجام گرفت.یافته ها: براساس یافته های به دست آمده، بیش ترین و كم ترین درصد حساسیت، به ترتیب مربوط به آمیكاسین و ایمی پنم (3.3 درصد) و آمپی سیلین (66.6 درصد) بود. از مجموع 60 نمونه، 43.3 درصد جدایه ها دارای مقاومت دارویی چندگانه بودند. از مجموع 60 جدایه، 45 درصد از جدایه ها تولیدكننده ESBL بودند. فراوانی ژن های bla-TEM، bla-CTX-M و bla-SHV در جدایه های اشرشیاكلی به ترتیب 74.07 درصد، 69.9 درصد و 7.4 درصد بودند. در این مطالعه 60 درصد جدایه ها دارای اینتگرون كلاس I بودند.استنتاج: در این مطالعه ارتباط معنی داری بین اینتگرون كلاس I و آنزیم های ESBLs مشاهده شد كه این ارتباط می تواند نشان دهنده حضور ژن های ESBLs بر روی اینتگرون كلاس I و انتقال سریع این ژن ها در باكتری باشد.
كلید واژه: اشرشیاكلی، بتالاكتامازهای وسیع الطیف، اینتگرون كلاس I، كرمان

لینک کمکی