اثرات ضد باكتريايي سينامالدئيد و اسيدهاي آلي، به تنهايي و تركيبي، عليه ليستريا مونوسيتوژنز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثرات ضد باكتريايي سينامالدئيد و اسيدهاي آلي، به تنهايي و تركيبي، عليه ليستريا مونوسيتوژنز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: اخیرا تركیبات ضد میكروبی طبیعی به خاطرعلاقمندی فزاینده مصرف كنندگان به محصولات ارگانیك كه عاری از افزودنی های شیمیایی هستند، توجه زیادی را به خود جلب كرده اند. هدف این مطالعه بررسی فعالیت ضد باكتریایی سینامالدئید در تركیب با اسید استیك و اسید لاكتیك علیه لیستریا منوسیتوژنز می باشد.مواد و روش ها: اثرات ضد باكتریایی سینامالدئید، اسید استیك و اسید لاكتیك با استفاده از روش حداقل غلظت مهاركنندگی تعیین شد. هم چنین برای ارزیابی فعالیت ضد باكتریایی تركیبی از روش غلظت مهاری سهمی استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج این تحقیق، مقدار حداقل غلظت مهاركنندگی به تنهایی برای سینامالدئید، اسید استیك و اسید لاكتیك به ترتیب 0.312، 2.5 و 5 میكرولیتر بر میلی لیتر بود. روش غلظت مهاری سهمی نشان داد كه سینامالدئید در تركیب با اسیدهای آلی بدون اثر متقابل (1.0<FIC<4.0) می باشد.استنتاج: سینامالدئید، اسید استیك و اسید لاكتیك در ممانعت از رشد باكتری لیستریا مونوسیتوژنز موثر بوده اند و استفاده از اسیدهای آلی، میزان مورد نیاز سینامالدئید را كاهش می دهند.
كلید واژه: سینامالدئید، اسید استیك، اسید لاكتیك، ضدباكتریایی، لیستریا مونوسیتوژنز

لینک کمکی